Bij bouwprojecten is een mobiliteitsstudie vaak noodzakelijk om de impact van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving te bepalen. De opmaak van een mobiliteitseffectenstudie past binnen de doelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het doel is immers om in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijke gevolgen van een ruimtelijke en/of infrastructurele ontwikkeling in te schatten. De voorwaarden voor de opmaak van een mobiliteitsstudie werden door de Vlaamse Regering in een besluit vastgelegd op 27 november 2015. De manier waarop die beoordeling gebeurt kan verschillen, maar bepaalde studies zijn wettelijk verplicht. 

Het STOP-principe vormt een leidraad bij elke mobiliteitsstudie. Voetgangers en fietsers komen eerst aan bod, daarna het openbaar vervoer en tot slot de auto (en vrachtverkeer). De basisdoelstellingen van elke mobiliteitsstudie zijn

-       de bereikbaarheid verbeteren

-       de verkeersveiligheid verhogen

-       de leefbaarheid van de omgeving garanderen

-       de toegankelijkheid voorzien voor elke weggebruiker

In elk van deze studies worden zo zowel het huidige bereikbaarheidsprofiel van de projectomgeving onderzocht als de effecten van de nieuwe ontwikkeling (mobiliteitsprofiel) op die omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Advies op maat tijdens het planningsproces

Zit uw plan/project nog in de ontwerpfase? Dan kijken we samen met u hoe we de mobiliteitselementen (paden, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, signalisatie, etc.) best kunnen oriënteren. Op die manier kunnen we pro-actief gaan voor het meest verkeersveilige en duurzame plan. Aanvullend kunnen we bovendien een mobiliteitstoets of MOBER opstellen in het kader van uw omgevingsvergunningsaanvraag. Door vroeg in het proces aandacht te besteden aan mobiliteit, kunnen we heel wat problemen voorkomen.

2. Mobiliteitstoets

Voor kleinere projecten volstaat vaak een mobiliteitstoets. Dit is een korte nota waarin de verkeers- en mobiliteitseffecten op basis van de beschikbare plannen worden ingeschat. Aan de hand van projectspecifieke data en kencijfers worden de bestaande en toekomstige situatie beknopt ingeschat. 

Vanaf wanneer een mobiliteitstoets noodzakelijk is, is niet bepaald, maar het is aangeraden om een mobiliteitstoets op te maken indien uw project voldoet aan een van de onderstaande criteria:

-       Minimaal 50 parkeerplaatsen 

-       Minimaal 100 wooneenheden

-       Minimaal 2.000 m2 brutovloeroppervlakte kantoren (of 3.000 mindien de kantoren geen loketfunctie hebben)

-       Minimaal 8.000 m2 brutovloeroppervlakte KMO-ruimte

-       Minimaal 750 m2 brutovloeroppervlakte voor dagelijkse handel

-       Minimaal 1.250 m2 brutovloeroppervlakte voor niet-dagelijkse handel

-       Minimaal 50 zitplaatsen (bv. funerarium)

Ook indien het om een verkeersintensieve bestemming gaat, met heel wat aankomend en/of vertrekkend verkeer is een mobiliteitstoets aangewezen.

3. MOBER 

Een MOBER of MOBiliteitsEffectenRapport is een diepgaandere studie voor grotere projecten. De effecten van een plan of project worden hierin gedetailleerder beoordeeld. In een MOBER wordt ook de ruimere planningscontext bekeken en er worden enkele alternatieve scenario’s doorgerekend. Bij het opstellen van een MOBER maken we zo veel mogelijk gebruik van projectspecifieke data (aantal werknemers, verwacht aantal leveringen…). Op die manier kunnen we zo waarheidsgetrouw mogelijk berekenen wat de effecten op de doorstroming of leefbaarheid zullen zijn. Om een goed zicht te krijgen op de actuele verkeerssituatie rond de projectsite worden er voor een MOBER vaak verkeerstellingen uitgevoerd.

Een MOBER is verplicht (bij de aanvraag van de omgevingsvergunning) als uw plan of project voldoet aan een van de volgende criteria:

-       Minimaal 250 wooneenheden 

-       Minimaal 7.500 m2 aan brutovloeroppervlakte voor handel, kantoren of diensten

-       Minimaal 15.000 m2 aan brutovloeroppervlakte voor industrie, KMO of ambacht

-       Minimaal 200 parkeerplaatsen (zowel onder- als bovengronds)

De hier vermelde ondergrenzen vertegenwoordigen telkens 100%. Indien de som van meerdere aandelen samen 100% of meer vertegenwoordigt, dan is een MOBER ook noodzakelijk (bv. bij projecten met 125 woningen (50%) & 101 parkeerplaatsen(50%)).

4. MER

Een MER of milieu-effectenrapport, zoomt nog verder uit en bekijkt ook de impact op gezondheid en milieu. In dat geval wordt vaak een team van deskundigen samengesteld voor de verschillende disciplines die moeten onderzocht worden. Scelta Mobility werkte in het verleden al samen met MER-deskundigen voor de uitwerking van het thema ‘mens – mobiliteit’.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de verschillende soorten mobiliteitsstudies? Wil u vrijblijvend advies over welke studie u nodig heeft voor uw project? Of wil u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op via info@sceltamobility.be of op +32 9 279 90 07. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.