Brandweer zone Centrum

De brandweerzone Centrum telt ongeveer vijfhonderd beroeps brandweerlieden en evenveel vrijwilligers verdeeld over 15 kazernes. De hoofdkazerne ligt in de dichtbebouwde Bloemekenswijk in Gent. Deze kazerne is sinds 2015 ook het logistieke en administratieve centrum van de brandweerzone. Op de site worden 450 personeelsleden tewerkgesteld in verschillende ploegen. Het aandeel duurzame mobiliteit in de modal split is beperkt. Een geplande uitbreiding van de kazerne zal het aantal verplaatsingen doen toenemen. De brandweer wil de impact op de buurt echter beperken en zelfs verminderen en grijpt dit moment aan om de mobiliteit van het korps te verduurzamen. 

Onze aanpak

Om een breed draagvlak te creëren voor nieuwe maatregelen, maar ook om op maat te kunnen werken van alle personeelsleden, werd er een mobiliteitswerkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. Het mobiliteitsplan slaat de brug tussen de actuele situatie op het vlak van bereikbaarheid en mobiliteit en het potentieel aan duurzame verplaatsingen. Er werd een pakket maatregelenvoorgesteld om de bereikbaarheid van de hoofdkazerne te verbeteren voor werknemers, bezoekers en leveranciers en om de woon- werkverplaatsingen op een meer duurzame en efficiënte manier te organiseren. Bij het opstellen van het maatregelenpakket werd ook rekening gehouden met een uitrol van de maatregelen in de andere kazernes binnen de zone. Naast een maatregelenpakket werd een actieplan opgesteld waarin de prioriteiten werden vastgelegd. 

Aandacht voor de buurt

Het is de ambitie van de brandweer om het aandeel duurzaam woon-werkverkeer tegen 2025 fors op te trekken. De initiële vraag naar meer parkeerplaatsen werd tijdens onze begeleiding omgebogen naar een reductie van het aantal parkeerplaatsen op een termijn van 5 jaar. 

 
 
 
 
 
 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.